Tiếp cận các nhóm nhân khẩu học

Tiếp cận các nhóm nhân khẩu học
Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học có thể giúp bạn tiếp cận hoặc loại trừ những người ở độ tuổi hoặc giới tính cụ thể. Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học để tiếp cận khách hàng mà bạn nghĩ là quan tâm hơn đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình hay ngăn các nhóm thấy quảng cáo của bạn.


>> Xem báo cáo nhân khẩu học
>> Giới thiệu về nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
>> Thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học vào nhóm quảng cáo
>> Loại trừ nhóm nhân khẩu học

Trả lời