Dữ liệu sản phẩm: Định nghĩa

Chi tiết về sản phẩm mà bạn gửi tới Google Merchant Center. Dữ liệu sản phẩm của bạn được sử dụng để hiển thị quảng cáo động và quảng cáo Mua sắm khi bạn chạy chiến dịch AdWords.

Để gửi cho chúng tôi dữ liệu sản phẩm, bạn cần phải thiết lập nguồn cấp dữ liệu cho thông tin sản phẩm của mình trong tài khoản Google Merchant Center. Sau đó, liên kết tài khoản Merchant Center của bạn với AdWords.

Bên trong dữ liệu sản phẩm của mình, bạn sẽ đặt các thuộc tính, chẳng hạn như “điều kiện” và “tính khả dụng” để mô tả sản phẩm là gì và chi tiết về cách bạn đang bán sản phẩm đó. Để giúp mọi người trên web tìm thấy các mặt hàng của bạn dễ dàng hơn, điều quan trọng là bạn mô tả chính xác các mặt hàng của bạn bằng cách sử dụng thuộc tính có sẵn.

Cùng với chính sách chuẩn dành cho quảng cáo AdWords, có một số chính sách Google mua sắm về cách sử dụng từng thuộc tính và tần suất cập nhật dữ liệu sản phẩm của bạn. Hãy nhớ xem xét cẩn thận các chính sách và đảm bảo rằng bạn hiểu các yêu cầu đó.

Trả lời