Đánh giá quảng cáo

Xem hiệu quả của quảng cáo thật nhanh chóng và dễ dàng.


Báo cáo quảng cáo cho bạn biết mọi thứ và công cụ này thực sự dễ hiểu
Theo dõi hiệu quả của quảng cáo trên Facebook thật đơn giản và toàn diện. Trong mỗi công cụ báo cáo quảng cáo của chúng tôi, bạn sẽ nhìn thấy tất cả thông tin về quảng cáo—như số người tiếp cận, hành động đã thực hiện, chi tiết về đối tượng bạn đã tiếp cận cùng nhiều thông tin khác—được hiển thị ở định dạng trực quan và dễ đọc. Bạn có nhiều tùy chọn khác nhau để theo dõi hiệu quả của quảng cáo, được phân tích theo mục tiêu và tất cả các tùy chọn đó đều hoạt động với các chiến dịch trên Facebook, Instagram và Audience Network. Dưới đây là các công cụ phân tích quảng cáo trên Facebook của chúng tôi.

Đánh giá kết quả về đối tượng
Xem đối tượng bạn đang tiếp cận và cách họ phản hồi.

Báo cáo quảng cáo
Báo cáo quảng cáo khả dụng ở cả Trình quản lý quảng cáo và Power Editor, do đó, bạn có thể theo dõi và đánh giá chiến dịch quảng cáo ở cùng một nơi mà bạn tạo và quản lý quảng cáo. Trong báo cáo quảng cáo, bạn có thể xem mọi thứ từ đối tượng bạn đã tiếp cận đến số lượt chuyển đổi mà chiến dịch đạt được.

API Thông tin chi tiết về quảng cáo
Để giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi hiệu quả bằng những cách hiệu quả và thú vị nhất, chúng tôi cung cấp nhóm API đánh giá để đánh giá hiệu quả của quảng cáo. Thông tin chi tiết về quảng cáo là một phần của API Tiếp thị trên Facebook.

Báo cáo số người tiếp cận trên Atlas
Atlas đánh giá số người tiếp cận và tần suất của chiến dịch quảng cáo trên các nhà phát hành, thiết bị, ứng dụng và trình duyệt. Xem số người đã xem quảng cáo của bạn, tần suất họ xem quảng cáo trên các thiết bị và mức độ đóng góp của từng nhà phát hành vào số người tiếp cận của chiến dịch.

Báo cáo chiến dịch trên Atlas
Atlas cung cấp hệ thống đánh giá trên nhiều nhà phát hành, do đó, bạn có thể nhìn thấy thông tin nhanh về hiệu quả của tất cả các quảng cáo và sáng kiến tiếp thị trên và ngoài Facebook.

Thông tin chi tiết về đối tượng
Thông tin chi tiết về đối tượng có trong Trình quản lý doanh nghiệp và cho bạn biết về những người bạn kết nối trên Facebook, từ đó, bạn có thể tạo quảng cáo và bài viết trên Trang phù hợp với đối tượng của mình.

Đánh giá kết quả về thương hiệu
Xem mức độ tác động của chiến dịch đến nhận thức về thương hiệu của mọi người.

Hiệu quả thương hiệu
Cuộc thăm dò ý kiến về hiệu quả thương hiệu so sánh câu trả lời của những người xem quảng cáo và những người không xem để cho bạn biết mức độ tác động của chiến dịch đến số liệu về thương hiệu, bao gồm khả năng nhớ về quảng cáo.

Đánh giá kết quả về doanh số
Xem chiến dịch có thúc đẩy chuyển đổi không.

Tăng chuyển đổi
Tăng chuyển đổi cho bạn biết về các giao dịch bổ sung mà chiến dịch thúc đẩy trực tuyến, ngoại tuyến hoặc trong ứng dụng di động để bạn hiểu rõ giá trị thực của quảng cáo trên Facebook được phân phối trên các thiết bị.
Để chạy chiến dịch với tăng chuyển đổi, hãy liên hệ với đại diện khách hàng của bạn.

Báo cáo ghi nhận trên Atlas
Atlas hiển thị cho bạn tổng số phản hồi mà quảng cáo đạt được trên tất cả các kênh, nhà phát hành và thiết bị, sử dụng các mô hình ghi nhận dựa trên con người khác nhau, như truy cập lần cuối, tín dụng bằng nhau, tuổi đời của nội dung và các mô hình khác.

Đối tác đánh giá trên di động
Có nhiều tùy chọn hơn nữa được cung cấp qua Đối tác tiếp thị của Facebook về chuyên môn đánh giá, bao gồm đánh giá chiến dịch quảng cáo ứng dụng di động.

Chuyển đổi ngoại tuyến
Chuyển đổi ngoại tuyến cho phép bạn kết nối cơ sở dữ liệu (chẳng hạn như phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hoặc hệ thống điểm bán) với tài khoản quảng cáo Facebook của mình để báo cáo về khách hàng đã xem quảng cáo và mua hàng trong cửa hàng, qua điện thoại hoặc thông qua các phương thức thanh toán trả chậm.

Xem hiệu quả của quảng cáo trên Facebook.

Trả lời