Tỷ lệ chuyển đổi: Định nghĩa

Số lượng chuyển đổi trung bình cho mỗi nhấp chuột quảng cáo, được hiển thị dưới dạng phần trăm.

Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng cách lấy số lượng chuyển đổi và chia cho tổng số nhấp chuột quảng cáo có thể được theo dõi thành chuyển đổi trong cùng một khoảng thời gian. Ví dụ: nếu bạn có 50 chuyển đổi từ 1.000 nhấp chuột, thì tỷ lệ chuyển đổi của bạn sẽ là 5%, bởi vì 50 ÷ 1.000 = 5%.
Nếu bạn đang theo dõi nhiều hành động chuyển đổi hoặc bạn chọn tính “Mọi” chuyển đổi thì tỷ lệ chuyển đổi của bạn có thể hơn 100% vì nhiều chuyển đổi có thể được tính cho mỗi nhấp chuột.
Sử dụng theo dõi chuyển đổi trong tài khoản của bạn để đo lường tỷ lệ chuyển đổi và cuối cùng sử dụng số liệu này để giúp đưa ra các quyết định quảng cáo của bạn.

Trả lời