Thanh toán tự động

Cài đặt thanh toán trong đó chi phí quảng cáo mà bạn đã tích lũy trong tài khoản AdWords tự động được tính phí cho phương thức thanh toán của bạn.

  • Bạn chỉ bị tính phí sau khi đã tích lũy chi phí quảng cáo.
  • Bạn sẽ được lập hóa đơn 30 ngày sau ngày thanh toán cuối cùng của bạn hoặc mỗi khi chi phí của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán (số tiền đã đặt sẽ kích hoạt hóa đơn).

Trả lời