Thanh toán tổng hợp

Tùy chọn thanh toán cho phép bạn nhận một hóa đơn cho các chi phí từ nhiều tài khoản AdWords của mình.

  • Thanh toán tổng hợp là tùy chọn phổ biến dành cho đại lý, người bán lại và các nhà quảng cáo lớn khác làm việc với nhiều tài khoản, muốn tổ chức tốt hơn hóa đơn của họ và sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng.
  • Bạn sẽ cần phải có, hoặc tạo, tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC) để sử dụng thanh toán tổng hợp.
  • Tài khoản AdWords mà bạn sử dụng cho tính năng này cần phải có cùng đơn vị tiền tệ. Nếu không, bạn có thể nhận một hóa đơn tổng hợp cho mỗi đơn vị tiền tệ.
  • Không thể sử dụng những tài khoản sử dụng Chi tiêu do người quản lý xác định (MDS) với thanh toán tổng hợp.

Trả lời