Mạng tìm kiếm

Một nhóm trang web có liên quan đến tìm kiếm mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện.

Các trang web này bao gồm các trang web tìm kiếm của Google, cũng như các trang web khác của Google và các trang web không phải của Google hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo đối tác tìm kiếm.
Khi bạn quảng cáo trên Mạng tìm kiếm, quảng cáo của bạn có thể hiển thị bên cạnh các kết quả tìm kiếm khi ai đó tìm kiếm sử dụng các cụm từ liên quan đến một trong những từ khóa của bạn.
Mạng tìm kiếm là một phần của Mạng Google, tên chúng tôi đặt cho tất cả các trang web và ứng dụng nơi quảng cáo AdWords có thể xuất hiện.

Trả lời