Mẫu theo dõi: Định nghĩa

Mẫu theo dõi là nơi bạn đặt thông tin theo dõi. Bạn có thể sử dụng các tham số URL để tùy chỉnh URL cuối cùng của mình. Khi một quảng cáo được nhấp, thông tin này sẽ được sử dụng để tạo URL trang đích của bạn.

Mẫu theo dõi ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản sẽ áp dụng cho tất cả quảng cáo trong nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản tương ứng.
Nếu bạn xác định nhiều mẫu theo dõi ở các cấp khác nhau, mẫu cụ thể nhất sẽ được sử dụng.
Mẫu theo dõi từ khóa là mẫu cụ thể nhất, tiếp đến là quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch, sau đó là tài khoản.
Bạn có thể xem mẫu theo dõi nào được áp dụng trong cột Nguồn mẫu theo dõi.

Trả lời