Google Analytics và AdWords

Google Analytics và AdWords

>> Liên kết Google Analytics và AdWords
>> Thêm dữ liệu Google Analytics vào báo cáo AdWords
>> Giới thiệu về tự động gắn thẻ
>> Nhập mục tiêu và giao dịch Google Analytics vào AdWords
>> Thử nghiệm trang đích với Google Analytics
>> Liên kết Google Analytics với tài khoản người quản lý AdWords (MCC)
>> Liên kết nhiều tài khoản AdWords với Google Analytics
>> Giới thiệu về dữ liệu Google Analytics trong báo cáo AdWords

Trả lời