Các vấn đề thường gặp về báo cáo

Các vấn đề thường gặp về báo cáo

>> Vấn đề với hiển thị dao động
>> Khắc phục dữ liệu bị thiếu và sai lệch
>> Vấn đề với số nhấp chuột và tỷ lệ nhấp
>> Giới thiệu về lưu lượng truy cập không hợp lệ
>> Gỡ rối nhấp chuột không hợp lệ
>> Tiêu chuẩn ngành để đo lường nhấp chuột
>> Sự khác biệt giữa dữ liệu AdWords và dữ liệu bên thứ ba
>> Xác định độ mới của dữ liệu

Trả lời