Giới hạn tần suất

Tính năng giới hạn số lần quảng cáo của bạn xuất hiện cho cùng một người trên Mạng hiển thị.

Tần suất là số lần trung bình một người dùng duy nhất nhìn thấy quảng cáo của bạn ở vị trí “1” trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng giới hạn tần suất để giúp kiểm soát số lần tối đa mà bạn muốn mỗi người xem quảng cáo của mình trên Mạng hiển thị.

Khi bạn bật giới hạn tần suất cho chiến dịch là bạn đặt giới hạn cho số lần hiển thị mà bạn sẽ cho phép một người dùng có mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng. Bạn cũng chọn có áp dụng giới hạn đó cho mỗi quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch hay không.

Chỉ các hiển thị có thể xem mới được tính vào giới hạn tần suất. Quảng cáo được tính là có thể xem khi ít nhất 50% quảng cáo hiển thị trong một giây trở lên cho quảng cáo hiển thị và hai giây trở lên cho quảng cáo video.

Để bắt đầu, hãy chuyển đến tab Cài đặt của chiến dịch. Trong “Cài đặt nâng cao”, hãy nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh “Giới hạn tần suất”.

Trả lời