Giờ Thái Bình Dương (PST hoặc PDT)

Múi giờ Hoa Kỳ cho các trụ sở chính của Google tại Mountain View, California. Tài khoản của bạn sẽ sử dụng múi giờ này nếu bạn đã không chọn một múi giờ trong khi thiết lập tài khoản của mình.

Khi tạo tài khoản AdWords, bạn chọn múi giờ mà chúng tôi sẽ sử dụng cho báo cáo, thống kê và thanh toán của bạn. Nếu bạn đã không chọn múi giờ địa phương, tài khoản của bạn sẽ mặc định sử dụng giờ Thái Bình Dương, do đó báo cáo và chu kỳ ngân sách hàng ngày của bạn sẽ dựa vào múi giờ đó.

Ngày và giờ được liệt kê trong tài khoản của bạn có thể dựa trên Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST) hoặc Giờ ban ngày khu vực Thái Bình Dương (PDT), tùy theo thời gian trong năm. PST và PDT cách nhau một giờ.

Nếu bạn chọn sai múi giờ do lỗi, bạn không thể thay đổi múi giờ trong tài khoản của mình. Thay vào đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trả lời