Được chấp thuận (có giới hạn): Định nghĩa

Một trạng thái được gán cho quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng bị giới hạn về vị trí và thời điểm chúng có thể hiển thị.

Một quảng cáo có thể bị đánh dấu “Được chấp thuận (có giới hạn)” dựa trên các thông số trong chính sách quảng cáo của chúng tôi và các yêu cầu pháp lý của địa phương, ví dụ như các chính sách và yêu cầu cho phép một số loại quảng cáo chỉ hiển thị ở các khu vực nhất định, chỉ dành cho độ tuổi nhất định hoặc chỉ hiển thị trên một số thiết bị nhất định.

Trả lời