CPA trung bình: Định nghĩa

Số tiền trung bình mà bạn đã bị tính phí cho một lượt chuyển đổi từ quảng cáo của mình. Giá mỗi chuyển đổi (CPA) trung bình được tính bằng cách chia tổng chi phí chuyển đổi cho tổng số chuyển đổi.

Ví dụ: nếu quảng cáo của bạn nhận được 2 lượt chuyển đổi, một chuyển đổi có giá $2,00 và một chuyển đổi có giá $4,00 thì CPA trung bình của bạn cho các chuyển đổi đó là $3,00.

CPA trung bình dựa trên CPA thực tế của bạn (số tiền thực tế bạn sẽ bị tính cho một chuyển đổi từ quảng cáo của mình), CPA này có thể khác với CPA mục tiêu (số tiền bạn đã đặt làm CPA trung bình mong muốn nếu sử dụng Đặt giá thầu CPA mục tiêu.

Sử dụng mục tiêu hiệu suất để thiết lập mục tiêu CPA trung bình cho tất cả chiến dịch trong nhóm chiến dịch.

Trả lời