Sustainable Marketing: Social Responsibility and Ethics

Sustainable marketing

Consumerism
Environmentalism
Environmental sustainability

Consumer-oriented marketing
Customer-value marketing
Innovative marketing
Sense-of-mission marketing
Societal marketing
Deficient products
Pleasing products
Salutary products
Desirable products

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *