Quảng cáo mua sắm

Một loại quảng cáo có hình ảnh và thông tin chi tiết về sản phẩm cụ thể bạn bán.

Quảng cáo mua sắm xuất hiện trong hộp riêng trên Google Tìm kiếm, riêng biệt với quảng cáo văn bản và trên Google Mua sắm (ở các quốc gia được chọn).
Quảng cáo mua sắm có liên quan từ người bán khác xuất hiện dựa trên cụm từ tìm kiếm của một người.
Để tạo Quảng cáo mua sắm, bạn sẽ thiết lập thông tin sản phẩm trong Google Merchant Center và tạo Chiến dịch mua sắm trong AdWords.

Trả lời