Quảng cáo hình ảnh

Loại quảng cáo AdWords bao gồm đồ họa để quảng bá doanh nghiệp của bạn.

Quảng cáo hình ảnh bao gồm hình ảnh mà bạn cung cấp mô tả thông tin về doanh nghiệp, dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn. Khi mọi người nhấp vào bất cứ nơi nào trên quảng cáo, họ sẽ được đưa đến trang web của bạn.
Quảng cáo hình ảnh có thể xuất hiện trên các trang web và các vị trí khác trong Mạng hiển thị.
Quảng cáo hình ảnh của bạn có thể sử dụng hình ảnh tĩnh, hình ảnh động hoặc định dạng Flash và có thể có nhiều kích thước khác nhau.
Để chạy quảng cáo hình ảnh, bạn tạo hình ảnh và tải tệp lên tài khoản AdWords của mình hoặc sử dụng công cụ miễn phí của chúng tôi — Thư viện mẫu quảng cáo — để tạo hình ảnh từ các mẫu của chúng tôi.

Trả lời