Xếp hạng quảng cáo

Giá trị được sử dụng để xác định vị trí quảng cáo (nơi quảng cáo được hiển thị trên trang) và liệu quảng cáo của bạn có hiển thị hay không. Xếp hạng quảng cáo được tính bằng cách sử dụng số tiền giá thầu của bạn, các thành phần của Điểm chất lượng (tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích) và tác động dự kiến của các tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo khác.

Xếp hạng quảng cáo xác định vị trí quảng cáo của bạn — nơi quảng cáo hiển thị trên trang có liên quan đến các quảng cáo khác — và liệu quảng cáo của bạn có hoàn toàn đủ điều kiện để hiển thị hay không.
Các thành phần chính của Xếp hạng quảng cáo là giá thầu và chất lượng của quảng cáo và trang web. Chúng tôi cũng kết hợp tác động dự kiến từ các tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo khác khi tính Xếp hạng quảng cáo của bạn. Khi ước tính tác động dự kiến của tiện ích và định dạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các yếu tố như mức độ liên quan, tỷ lệ nhấp và sự nổi bật của tiện ích hoặc định dạng trên trang kết quả tìm kiếm. Vì vậy, ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn có giá thầu cao hơn giá thầu của bạn, bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn với mức giá thấp hơn bằng cách sử dụng từ khóa và quảng cáo có liên quan cao.
Xếp hạng quảng cáo được tính toán lại mỗi khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện để xuất hiện và cạnh tranh trong phiên đấu giá, vì vậy, vị trí quảng cáo có thể lên xuống mỗi lần tùy thuộc vào đối thủ cạnh tranh của bạn tại thời điểm đó.

Trả lời