Xem báo cáo nhân khẩu học

Xem báo cáo nhân khẩu học
Có được thông tin chi tiết về những nhóm nhân khẩu học nào quảng cáo của bạn đang tiếp cận bằng cách xem báo cáo nhân khẩu học. Tìm hiểu về những nhóm mang lại cho bạn chuyển đổi có thể giúp bạn:


>> Hiểu cơ sở khách hàng của mình
>> Hiểu các lĩnh vực tăng trưởng tiềm năng
>> Đánh giá các chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn
>> Điều chỉnh chiến lược quảng cáo dựa vào thông tin được cung cấp
>> Quản lý và phân tích nhiều phương pháp nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Trả lời