Vị trí tự động

Thuật ngữ được sử dụng trong báo cáo AdWords để phản ánh các trang web, video và ứng dụng trên Mạng hiển thị, nơi quảng cáo của bạn hiển thị tự động dựa vào cài đặt nhắm mục tiêu bạn đã chọn. Trong khi đó, vị trí được quản lý là các trang web, video và ứng dụng bạn chọn cụ thể để hiển thị quảng cáo của mình, vị trí tự động là kết quả của việc đặt quảng cáo của bạn dựa vào các phương pháp nhắm mục tiêu khác, chẳng hạn như từ khóa hoặc chủ đề.

Dưới đây là cách vị trí tự động hoạt động:

Nếu bạn sử dụng loại chiến dịch “Chỉ mạng hiển thị” hoặc “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị” và nếu bạn sử dụng cả phương pháp nhắm mục tiêu khác ngoài vị trí được quản lý trong những chiến dịch đó, quảng cáo của bạn sẽ có cơ hội để tự động hiển thị trên các trang web trong Mạng hiển thị. Những lần xuất hiện này sẽ được phản ánh là vị trí tự động trên bảng thống kê của tab Vị trí.
Nếu bạn không muốn quảng cáo của mình xuất hiện trong các vị trí tự động, bạn có thể sử dụng chỉ nhắm mục tiêu vị trí được quản lý. Thêm vị trí được quản lý vào nhóm quảng cáo của bạn và giữ cài đặt nhắm mục tiêu mặc định, “Mục tiêu và giá thầu” để quảng cáo của bạn đủ điều kiện chỉ hiển thị trên các trang web bạn chọn.
Ví dụ
Nếu bạn đang sử dụng từ khóa để nhắm mục tiêu trong nhóm quảng cáo, chúng tôi sẽ cố gắng đối sánh quảng cáo với các vị trí có liên quan dựa trên danh sách từ khóa của bạn, cùng các yếu tố khác. Ví dụ: nếu bạn có một nhóm quảng cáo có các từ khóa liên quan đến giày nam, quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó có thể hiển thị trên các trang web về giày. Những trang web đó sẽ xuất hiện là vị trí tự động trong bảng thống kê của tab Vị trí.

Trả lời