Tùy chọn đối sánh từ khóa

Cài đặt cho mỗi từ khóa giúp kiểm soát từ khóa cần phải đối sánh chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm của một người để kích hoạt quảng cáo của bạn.

Mỗi từ khóa sử dụng tùy chọn đối sánh để giúp kiểm soát những tìm kiếm nào phải kích hoạt để quảng cáo của bạn hiển thị. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn đối sánh cho từ khóa. Nếu bạn không chỉ định tùy chọn đối sánh cụ thể, từ khóa được xem là đối sánh rộng.
Dưới đây là tóm tắt các tùy chọn:

Đối sánh rộng cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm trên các cụm từ tương tự và biến thể có liên quan.
• Ví dụ: mèo con
• Tìm kiếm có thể đối sánh: mèo con, ảnh mèo con, nuôi mèo con
Công cụ sửa đổi đối sánh rộng cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm từ khóa đối sánh rộng hoặc biến thể gần đúng của từ khóa đối sánh rộng.
• Ví dụ: +nuôi +mèo con
• Tìm kiếm có thể đối sánh: nuôi mèo con, cách nuôi mèo con, mèo con tốt nhất để nuôi

Đối sánh cụm từ cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm cụm từ chính xác hoặc biến thể gần đúng của cụm từ chính xác, với từ bổ sung trước hoặc sau cụm từ đó.
• Ví dụ: “nuôi mèo con”
• Tìm kiếm có thể đối sánh: nuôi mèo con, cách nuôi mèo con

Đối sánh chính xác cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị cho các tìm kiếm sử dụng cụm từ chính xác đó hoặc các biến thể gần đúng của cụm từ chính xác đó và không có các từ khác.
• Ví dụ: [nuôi mèo con]
• Tìm kiếm có thể đối sánh: nuôi mèo con

Đối sánh phủ định đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không hiển thị cho bất kỳ tìm kiếm nào có bao gồm cụm từ đó.
• Ví dụ: -miễn phí
• Tìm kiếm sẽ không đối sánh: nuôi mèo con miễn phí, lịch mèo con miễn phí, người muốn giải thoát mèo con

Trả lời