Tuổi bảo hiểm

Tuổi bảo hiểm

Là tuổi vào sinh nhật vừa qua của Người được bảo hiểm. Tuổi bảo hiểm được dùng làm cơ sở tính phí bảo hiểm, chi trả quyền lợi bảo hiểm và để áp dụng Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

One thought on “Tuổi bảo hiểm”

Trả lời