Trang web bị tạm ngưng: Định nghĩa

Trạng thái được gán cho quảng cáo hoặc từ khóa có trang đích vi phạm chính sách của chúng tôi. Các quảng cáo này không thể hiển thị cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Quảng cáo và từ khóa có thể được đánh dấu là “bị từ chối” và ngừng chạy nếu chúng liên kết đến trang đích vi phạm một hoặc nhiều chính sách quảng cáo của chúng tôi.
Để tìm hiểu xem trang web của bạn không tuân thủ chính sách nào, hãy xem cột “Trạng thái” trong Quảng cáo. Tìm hiểu cách Khắc phục trang web bị tạm ngưng.

Trả lời