Trang tĩnh – Page

Trang tĩnh giống với bài viết ở chỗ chúng có tiêu đề, nội dung, và siêu dữ liệu. Khác nhau ở chỗ trang tĩnh không phải là một phần của dòng nhật ký theo thứ tự thời gian. Có thể coi trang tĩnh như một bài viết vĩnh viễn không thay đổi. Trang tĩnh không thể phân loại hoặc đánh dấu, nhưng có thể có thứ bậc. Bạn có thể có trang tĩnh này là con của trang tĩnh kia bằng cách chỉ định một trang tĩnh là “Cha” của trang tĩnh khác, tạo ra một nhóm các trang tĩnh.

QUẢN LÝ TRANG TĨNH

Quản lý trang tĩnh cũng giống với quản lý bài viết, màn hình quản trị cũng có thể được tùy biến theo cùng một cách.

Bạn cũng có thể thực hiện các thao tác như với bài viết, bao gồm lọc danh sách, thao tác với một trang tĩnh sử dụng các liên kết hiển thị khi di chuột lên, hoặc sử dụng thực đơn Thao Tác Nhóm để chỉnh sửa siêu dữ liệu cho nhiều trang tĩnh cùng lúc.

CHÈN NỘI DUNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Bạn có thể tải lên và chèn nội dung đa phương tiện (ảnh, âm thanh, tài liệu, v.v.) bằng cách bấm vào nút Thêm Nội Dung Đa Phương Tiện. Bạn có thể chọn từ những ảnh và tập tin đã được tải lên Thư Viện Nội Dung Đa Phương Tiện, hoặc tải lên nội dung mới để thêm vào trang tĩnh hoặc bài viết của bạn. Để tạo một bộ sưu tập ảnh, chọn những ảnh bạn muốn và bấm vào nút “Tạo một bộ sưu tập mới”.

Bạn cũng có thể nhúng nội dung đa phương tiện từ những trang mạng phổ thông như Twitter, YouTube, Flickr, v.v. bằng cách dán địa chỉ liên kết tới nội dung đa phương tiện trong một dòng riêng vào bài viết / trang tĩnh của bạn. Hãy tham khảo trang Codex để biết thêm về khả năng nhúng nội dung.

THUỘC TÍNH TRANG

Parent — You can arrange your pages in hierarchies. For example, you could have an “About” page that has “Life Story” and “My Dog” pages under it. There are no limits to how many levels you can nest pages.

Template — Some themes have custom templates you can use for certain pages that might have additional features or custom layouts. If so, you’ll see them in this dropdown menu.

Order — Pages are usually ordered alphabetically, but you can choose your own order by entering a number (1 for first, etc.) in this field.

Trả lời