Trạng thái quảng cáo: Định nghĩa

Mô tả liệu quảng cáo có thể chạy hay không và nếu chạy, có bất kỳ hạn chế chính sách nào về cách thức hoặc thời điểm quảng cáo có thể chạy hay không.

Trạng thái quảng cáo mà bạn kiểm soát

  • Bị tạm dừng hoặc Đã xóa — Quảng cáo không thể chạy vì bạn đã dừng quảng cáo hoặc chiến dịch hay nhóm quảng cáo. Bạn có thể tiếp tục quảng cáo bất cứ lúc nào bạn muốn.
  • Đang chờ xử lý — Quảng cáo chưa bắt đầu chạy vì chiến dịch có thời gian bắt đầu trong tương lai.
  • Đã kết thúc — Quảng cáo đã dừng chạy vì ngày kết thúc chiến dịch đã qua.

Nếu chiến dịch quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo của bạn có trạng thái nhất định, trạng thái đó sẽ được sử dụng cho quảng cáo thay vì bất kỳ trạng thái nào trong số các trạng thái quảng cáo bên dưới. Ví dụ: nếu chiến dịch của bạn bị tạm dừng, trạng thái quảng cáo của bạn sẽ là “Chiến dịch bị tạm dừng”. Xem Danh sách trạng thái chiến dịch.

Trạng thái phê duyệt

Sau khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, quảng cáo sẽ được chúng tôi xem xét để kiểm tra xem quảng cáo có tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi hay không. Quảng cáo của bạn có một trong số vài trạng thái phê duyệt trong và sau khi chúng tôi xem xét:

Quảng cáo của bạn vẫn đang được xem xét (thường mất 1 ngày làm việc):

Quảng cáo của bạn đã được xem xét và có thể chạy:

Quảng cáo hoặc trang web của bạn không tuân thủ chính sách của chúng tôi và không thể chạy:

Trả lời