Tìm và chạy báo cáo

Tìm và chạy báo cáo

>> Hiệu suất tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo
>> Tìm, chỉnh sửa hoặc loại bỏ báo cáo
>> Tạo, lưu và lập lịch báo cáo
>> Xem lịch sử tài khoản của bạn
>> Tùy chỉnh bảng và biểu đồ
>> Lọc chế độ xem dữ liệu hiệu suất của bạn
>> Sử dụng các cột để tìm dữ liệu hiệu suất cụ thể
>> Sử dụng phân đoạn để xem dữ liệu hiệu suất
>> Theo dõi hiệu suất trên tab Trang chủ
>> Tạo cột tùy chỉnh
>> Khám phá dữ liệu của bạn trên tab Chiến dịch
>> Xem hiệu suất trên nhiều loại chiến dịch
>> Tab Báo cáo
>> Khám phá dữ liệu của bạn với Trình chỉnh sửa báo cáo
>> Thêm hoặc xóa cột trong bảng thống kê của bạn

Trả lời