Tìm trạng thái quảng cáo

Tìm trạng thái quảng cáo
Cột “Trạng thái” trên trang quảng cáo cho biết một quảng cáo có đang hoạt động hay không và lý do của trạng thái quảng cáo. Trạng thái của quảng cáo phản ánh những thay đổi mà bạn thực hiện cho quảng cáo đó hoặc chiến dịch của quảng cáo và quảng cáo đó có được chấp thuận hay không dựa trên chính sách của AdWords.

Cách tìm trạng thái quảng cáo
Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
Nhấp vào tab Chiến dịch.
Nhấp vào tab Quảng cáo.
Hãy xem cột “Trạng thái”, bên cạnh “Quảng cáo”, để xem trạng thái của quảng cáo.
Approved ad
Cách diễn giải trạng thái quảng cáo của bạn
Cột “Trạng thái” trong tab Quảng cáo hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của quảng cáo tại thời điểm bạn đăng nhập. Dưới đây là các loại trạng thái khác nhau của quảng cáo:

Bị tạm dừng
Đang chờ xử lý
Đã kết thúc
Đã xóa
Đang xem xét
Đủ điều kiện
Được chấp thuận
Được chấp thuận (không dành cho gia đình)
Được chấp thuận (dành cho người lớn)
Được chấp thuận (có giới hạn)
Bị từ chối
Trang web bị tạm ngưng
Bốn trạng thái quảng cáo mà bạn có thể kiểm soát:
Bị tạm dừng: Không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng quảng cáo. Tạm dừng quảng cáo có nghĩa là quảng cáo của bạn không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được tiếp tục. Bạn cũng có thể nhìn thấy “Chiến dịch bị tạm dừng” hoặc “Nhóm quảng cáo bị tạm dừng” trong tab Quảng cáo nếu bạn đã tạm dừng chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo chứa quảng cáo này. Ngay cả khi bị tạm dừng, quảng cáo vẫn được xem xét. Chúng tôi xem xét quảng cáo bị tạm dừng để đảm bảo rằng quảng cáo tuân thủ chính sách AdWords và pháp luật hiện hành, đồng thời cũng để quảng cáo được chấp thuận khi xem xét có thể chạy ngay sau khi bạn hủy tạm dừng quảng cáo.
Đang chờ xử lý: Không hoạt động nhưng được lập lịch để bắt đầu vào một ngày trong tương lai. Bạn cũng có thể nhìn thấy “Chiến dịch đang chờ xử lý” hoặc “Nhóm quảng cáo đang chờ xử lý” trong tab Quảng cáo nếu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo chứa quảng cáo này đang chờ xử lý.
Đã kết thúc: Không hoạt động bởi vì đã quá ngày kết thúc được lập lịch của chiến dịch. Bạn cũng có thể nhìn thấy “Chiến dịch đã kết thúc” hoặc “Nhóm quảng cáo đã kết thúc” trong tab Quảng cáo nếu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo chứa quảng cáo này đã kết thúc.
Đã xóa: Không hoạt động bởi vì bạn đã xóa quảng cáo. Xóa quảng cáo có nghĩa là quảng cáo đó không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được bật lại. Bạn cũng có thể nhìn thấy “Chiến dịch đã xóa” hoặc “Nhóm quảng cáo đã xóa” trong tab Quảng cáo nếu bạn đã xóa chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo chứa quảng cáo này.

Trả lời