Về chúng tôi

Phụ trách Digital Marketing, Quảng cáo trực tuyến
Mr Nguyễn Trọng Toan
Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Tp.HCM.

Mr Kiều Hoàng Long
Thạc sĩ Tin học, Đại học Bordeaux.
Cử nhân Toán – Tin học, Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM.

Phụ trách Content Marketing, Quảng cáo trực tuyến
Mr Lê Thanh Ti

Cộng Tác Viên

Hotline: 0906929833