Tiếp thị lại

Tính năng cho phép bạn tiếp cận những người đã truy cập vào trang web của mình trước đây. Quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho những người này khi họ truy cập vào các trang web khác trong Mạng hiển thị của Google hoặc khi họ tìm kiếm trên Google bằng cách sử dụng các từ khóa của bạn.

  • Tiếp thị lại là tính năng giúp bạn kết hợp những người quan tâm với đúng thông điệp.
  • Ngay cả khi mọi người rời khỏi trang web của bạn mà không mua hàng, tiếp thị lại cho phép bạn tiếp cận những người mua hàng tiềm năng khi họ tìm kiếm trên Google bằng cách sử dụng các từ khóa của bạn hoặc truy cập vào các trang web khác. Bạn có thể hiển thị cho họ quảng cáo sẽ khuyến khích họ quay lại trang web của bạn và hoàn tất mua hàng.
  • Sử dụng tính năng này trên Mạng hiển thị, Nhắm mục tiêu video hoặc tab Đối tượng của tài khoản của bạn, tùy thuộc vào loại chiến dịch bạn có.

Trả lời