Tiếp cận những người đã truy cập trang web của bạn

Tiếp cận những người đã truy cập trang web của bạn

Tổng quan về tiếp thị lại

>> Giới thiệu về tiếp thị lại
>> Giới thiệu về thiết lập tiếp thị lại

Thiết lập tiếp thị lại

>> Tạo chiến dịch tiếp thị lại hiển thị đầu tiên của bạn
>> Tạo danh sách tiếp thị lại trang web
>> Thêm danh sách tiếp thị lại trang web vào nhóm quảng cáo
>> Gắn thẻ trang web cho tiếp thị lại
>> Giới thiệu về danh sách tiếp thị lại
>> Chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa danh sách tiếp thị lại
>> Bật tính năng tiếp thị lại cho ứng dụng của bạn
>> Sử dụng quy tắc dành cho danh sách tiếp thị lại trang web
>> Sử dụng các mẫu cho danh sách tiếp thị lại trang web

Sử dụng tiếp thị lại hiệu quả

>> Tiếp cận những người tương tự với đối tượng hiện tại của bạn
>> 19 chiến lược để tiếp thị lại tốt hơn
>> Chiến lược nâng cao để gắn thẻ và tạo danh sách tiếp thị lại
>> Giới thiệu thông tin chi tiết về đối tượng AdWords
>> Kết hợp chiến lược giá thầu tự động với danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm
>> Giới thiệu về danh sách được tạo tự động
>> Giới thiệu về tiếp thị lại bằng cách sử dụng dữ liệu Firebase
>> Sử dụng danh sách tiếp thị lại cho chiến dịch video

Tiếp thị lại động

>> Hướng dẫn thiết lập tiếp thị lại động
>> Sử dụng tiếp thị lại động để hiển thị quảng cáo phù hợp với khách truy cập trang web của bạn
>> Tạo chiến dịch tiếp thị lại động đầu tiên của bạn
>> Tạo nguồn cấp dữ liệu cho quảng cáo hiển thị hình ảnh động của bạn
>> Gắn thẻ trang web cho tiếp thị lại động
>> Tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh động
>> Xác thực và cảnh báo thẻ tiếp thị lại
>> Khắc phục sự cố với danh sách tiếp thị lại, thẻ và quảng cáo trên trang web
>> Khắc phục các vấn đề định dạng phổ biến cho các thông số tùy chỉnh
>> Troubleshooting dynamic remarketing set up

Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo tìm kiếm

>> Khắc phục sự cố với danh sách tiếp thị lại, thẻ và quảng cáo trên trang web
>> Giới thiệu danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo tìm kiếm
>> Sử dụng Danh sách tiếp thị lại mua sắm
>> Sử dụng AdWords Editor để thiết lập chiến dịch RLSA
>> Thiết lập danh sách tiếp thị lại của bạn cho chiến dịch quảng cáo tìm kiếm

Trả lời