Thuật ngữ bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm
2. Người được bảo hiểm
3. Người thụ hưởng
4.Tuổi bảo hiểm
5. Giấy chứng nhận bảo hiểm
6. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
7. Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực
8. Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm
9. Ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm
10. Số tiền bảo hiểm
11. Phí bảo hiểm định kỳ
12. Ngày định kỳ đóng phí
13. Giá trị hoàn lại
14. Giá trị tiền mặt thực trả
15. Bảo tức
16. Rút trước Bảo tức
17. Khoản nợ
18. Khoản giảm thu nhập đầu tư
19. Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
20. Tai nạn
21. Hợp đồng bảo hiểm
22. Thời hạn xem xét lại
23. Thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm
24. Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại

Trả lời