Thời hạn xem xét lại

Thời hạn xem xét lại

Trong thời hạn hai mươi mốt (21) ngày kể từ Ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực, và với điều kiện là chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nào, Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu thay đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến Hanwha Life Vietnam.

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm, Hanwha Life Vietnam sẽ hoàn trả lại khoản Phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm đã đóng, không tính lãi, sau khi khấu trừ (các) chi phí khám, xét nghiệm y khoa liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

One thought on “Thời hạn xem xét lại”

Trả lời