Thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm

Thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm

Là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày đến hạn đóng Phí bảo hiểm, hoặc theo quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm vào từng thời điểm. Trong thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực.

One thought on “Thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm”

Trả lời