Thẻ – Tag

Bạn có thể chỉ định từ khóa cho bài viết của bạn với thẻ đánh dấu. Không giống nhóm phân loại, thẻ đánh dấu không hỗ trợ thứ bậc, tức là không có mối liên hệ nào giữa các thẻ đánh dấu với nhau.

Sự khác nhau giữa nhóm phân loại và thẻ đánh dấu là gì? Thông thường, thẻ đánh dấu là các từ khóa phổ biến, dùng để nhận diện các thông tin quan trọng trong bài viết của bạn (tên riêng, chủ đề, v.v.), có thể hoặc không xuất hiện lại ở các bài viết khác. Trong khi đó, nhóm phân loại là những phân khúc nội dung đã được xác định. Nếu bạn tưởng tượng trang mạng của bạn như một quyển sách, thì nhóm phân loại chính là Bảng Nội Dung và thẻ đánh dấu giống như các từ ngữ trong mục lục.

THÊM THẺ ĐÁNH DẤU
Khi thêm một thẻ đánh dấu mới tại màn hình này, bạn cần điền thông tin vào những trường sau:

Name — The name is how it appears on your site.
Slug — The “slug” is the URL-friendly version of the name. It is usually all lowercase and contains only letters, numbers, and hyphens.
Description — The description is not prominent by default; however, some themes may display it.
Bạn có thể thay đổi cách hiển thị của màn hình này, với thẻ Tùy Chọn Màn Hình, như số lượng chỉ mục được hiển thị cho mỗi màn hình và ẩn/hiện các cột thông tin.

Trả lời