Tham số URL

Một cách để chuyển thông tin về nhấp chuột thông qua URL của nhấp chuột đó.

 • Bạn có thể chèn tham số URL vào URL của mình để URL theo dõi thông tin về nhấp chuột.
 • Tham số URL được tạo thành từ khóa và giá trị được tách riêng bằng dấu bằng (=) và được kết hợp bằng ký hiệu và (&).
 • Tham số đầu tiên luôn đứng sau dấu chấm hỏi trong URL.
  • Ví dụ: http://example.com?product=1234&utm_source=google
 • Tham số URL có thể nằm trong URL cuối cùng, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh của quảng cáo.
 • Bạn có thể sử dụng ba loại tham số URL khác nhau trong AdWords:
  • Tham số URL chung chuyển thông tin đến trang web của bạn.
   • Ví dụ: http://example.com?productid=1234 sẽ đưa người nào đó trực tiếp đến trang của sản phẩm 1234 trên trang web của bạn.
  • Tham số theo dõi URL chung ghi lại thông tin theo dõi về quảng cáo của bạn, nhưng không do Google tạo.
   • Ví dụ: http://example.com?utm_source=google sẽ sử dụng tham số chung (“utm_source=xyz”) ghi lại trang web mà người nào đó từ đó đến.
  • Tham số ValueTrack ghi lại thông tin về quảng cáo của bạn dựa trên tham số bạn sử dụng.
   • Chúng đại diện cho giá trị trong tham số URL (ví dụ: “{network}” trong tham số URL “network={network}”). Tham số {network} sẽ ghi lại mạng mà từ đó nhấp chuột đến (Mạng tìm kiếm hoặc Mạng hiển thị) trong URL trang đích của quảng cáo của bạn.

Trả lời