Tất cả chuyển đổi: Định nghĩa

Tính toán tất cả các chuyển đổi mà AdWords thúc đẩy cho doanh nghiệp của bạn.

  • “Tất cả chuyển đổi” bao gồm dữ liệu trong cột “Chuyển đổi”hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn không bao gồm trong cột “Chuyển đổi” của mình. Tất cả chuyển đổi cũng bao gồm các chuyển đổi thiết bị chéo, lượt ghé qua cửa hàng, một số cuộc gọi điện thoại nhất định, v.v.
  • Khi đã thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn sẽ thấy cột “Tất cả chuyển đổi” trong báo cáo của mình.
  • So sánh “Tất cả chuyển đổi” với cột “Chuyển đổi” thông thường để xem đầy đủ các chuyển đổi được thúc đẩy bởi quảng cáo của bạn, bao gồm chuyển đổi thiết bị chéo và các chuyển đổi mà bạn đã chọn không bao gồm trong “Chuyển đổi”. Điều này có thể giúp bạn biết chính xác hơn về cách người dùng tương tác với doanh nghiệp của mình và giúp bạn tính toán tốt hơn tính hiệu quả của quảng cáo. Ví dụ: nếu nhận thấy cột “Tất cả chuyển đổi” có hơn 20% chuyển đổi do thiết bị chéo, thì bạn có thể chọn bao gồm chuyển đổi thiết bị chéo trong cột “Chuyển đổi” chính để sử dụng chúng cho đặt giá thầu thủ công và tự động của mình.

Trả lời