Tạo các thay đổi tự động

Thực hiện các thay đổi trong tài khoản của bạn tự động, dựa trên cài đặt và điều kiện bạn chọn. Các quy tắc tự động cho phép bạn thay đổi trạng thái quảng cáo, ngân sách, giá thầu của mình, v.v… Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng quy tắc tự động để tiết kiệm thời gian, bằng cách cắt giảm nhu cầu theo dõi chiến dịch và thực hiện thay đổi thường xuyên, thủ công.

>> Thiết lập quy tắc tự động
>> Quản lý quy tắc tự động của bạn
>> Các cách phổ biến để sử dụng các quy tắc tự động
>> Ngừng email về quy tắc tự động
>> Khắc phục vấn đề về quy tắc tự động
>> Sử dụng tập lệnh để thực hiện thay đổi tự động

Trả lời