Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại

Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại

Khi Hợp đồng bảo hiểm đã có Giá trị hoàn lại và đang duy trì hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Hanwha Life Vietnam tạm ứng từ Giá trị hoàn lại bằng văn bản. Số tiền tạm ứng tối đa bằng 80% của Giá trị hoàn lại trừ đi các Khoản nợ (nếu có) và phải đáp ứng giới hạn tạm ứng tối thiểu do Hanwha Life Vietnam quy định vào từng thời điểm. Kể từ ngày Bên mua bảo hiểm nhận tạm ứng, Hanwha Life Vietnam sẽ khấu trừ vào Giá trị hoàn lại Khoản giảm thu nhập đầu tư đối với số tiền tạm ứng này.

One thought on “Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại”

Trả lời