Tài khoản người quản lý

Tài khoản người quản lý

>> Tạo tài khoản người quản lý AdWords
>> Tạo và quản lý chiến dịch từ tài khoản người quản lý của bạn
>> Điều hướng và tổ chức tài khoản người quản lý của bạn
>> Điều hướng thanh toán từ tài khoản người quản lý
>> Giới thiệu về chia sẻ thẻ và danh sách
>> Thiết lập chia sẻ thẻ và danh sách tiếp thị lại
>> Theo dõi hiệu suất nhiều tài khoản từ tài khoản người quản lý của bạn
>> Giới thiệu về theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản
>> Giới thiệu về thanh toán tổng hợp
>> Sử dụng danh sách từ khóa phủ định trên các tài khoản của bạn

Trả lời