Sử dụng URL được nâng cấp

Sử dụng URL được nâng cấp
Bạn có thể quen với URL đích—đó là người địa chỉ web mọi người nhấp vào để đến trang đích của bạn. Nếu bạn sử dụng theo dõi, bạn cũng sử dụng trường URL đích cho thông số theo dõi và chuyển hướng đến dịch vụ theo dõi của bên thứ ba. Việc nâng cấp này sẽ thay trường URL đích bằng trường URL cuối cùng và tạo trường mới để quản lý theo dõi. Nếu bạn không sử dụng theo dõi, bạn không cần thay đổi bất kỳ điều gì.

Điều gì sẽ xảy ra
Trong một vài tháng qua, trường “URL đích” bạn thường thấy đã là một phần của trường “Trang đích” lớn hơn, nơi bạn đã có thể chọn để xác định URL cuối cùng và URL đích.

Hiện tại, trường “URL cuối cùng” là tùy chọn trang đích duy nhất của bạn (URL đích sẽ không còn được sử dụng). URL cuối cùng đơn giản là địa chỉ web của trang đích, nơi mọi người truy cập khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn.

Vì URL đích không còn được sử dụng nữa nên các thay đổi sau sẽ có hiệu lực:

URL đích sẽ được tự động chuyển đến trường “URL cuối cùng” mới. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo trong tài khoản AdWords để thông báo cho bạn biết nếu có bất kỳ nhóm quảng cáo nào của bạn chưa được nâng cấp.
Bạn không thể chỉnh sửa hoặc tạo URL đích được nữa. Nếu đang sử dụng AdWords Editor, bạn không thể đăng thay đổi cho quảng cáo vẫn sử dụng URL đích. Do không sử dụng theo dõi nên bạn chỉ có thể chuyển từ “URL đích” thành “URL cuối cùng” khi tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo.
Bất kỳ quảng cáo nào có URL đích chưa được cập nhật thành URL được nâng cấp đều sẽ ngừng phân phát trong vài tháng tới. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết bằng email và bằng thông báo trong tài khoản của bạn ít nhất 30 ngày trước khi quảng cáo của bạn ngừng phân phát.

Trả lời