Số điện thoại chuyển tiếp Google

Số điện thoại duy nhất từ ​​Google mà bạn có thể sử dụng trong quảng cáo để giúp theo dõi các cuộc gọi đến doanh nghiệp của bạn.

  • Sử dụng tiện ích cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại với số chuyển tiếp Google để giúp nhận và theo dõi cuộc gọi điện thoại từ quảng cáo của bạn.
  • Dưới đây là cách hoạt động: Google cung cấp một số điện thoại duy nhất được hiển thị cùng với quảng cáo của bạn. Nếu khách hàng tiềm năng gọi đến số điện thoại này, AdWords sẽ chuyển cuộc gọi đến số điện thoại doanh nghiệp của bạn. Khi đó bạn sẽ có thể xem báo cáo chi tiết về những cuộc gọi được tạo từ quảng cáo của mình.
  • Số chuyển tiếp Google hiện sẵn có tại các quốc gia này.

Trả lời