Rút trước Bảo tức

Rút trước Bảo tức

Sau Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm lần thứ hai, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút trước khoản Bảo tức tích lũy đã thông báo. Khoản Bảo tức có thể rút trước được tính toán dựa trên giá trị hiện tại của Bảo tức tích lũy và khả năng sống còn của Người được bảo hiểm tại từng thời điểm.

One thought on “Rút trước Bảo tức”

Trả lời