Robots.txt vừa chặn vừa cho phép

Robots.txt vừa chặn vừa cho phép truy cập vào một vị trí nào đó trong website. Đây cũng là chức năng giúp website bảo mật tốt hơn.

Chặn thư mục /secret/, nhưng cho phép truy cập 1 file trong thư mục này /secret/not-secret.html/

User-agent: *

Disallow: /secret/

Sau đây là câu lệnh trong file robots.txt vừa chặn vừa cho phép

User-agent: *

Disallow: /secret/

Allow: /secret/not-secret.html/

Trả lời