QUẢN LÝ QUẢNG CÁO

Các bài viết sau đây tham khảo từ Google AdWords

Quảng cáo và phê duyệt

>> Khắc phục các vấn đề về phê duyệt quảng cáo
>> Khắc phục các vấn đề về xem quảng cáo của bạn
>> Điều chỉnh quảng cáo và nhóm quảng cáo
>> Thêm thông tin khác vào quảng cáo của bạn
>> Quản lý danh sách sản phẩm
>> Tạo động quảng cáo văn bản

Cài đặt chiến dịch

>> Điều chỉnh cài đặt chiến dịch
>> Tạo các thay đổi tự động
>> Thử nghiệm chiến dịch của bạn

Ngân sách và giá thầu

>> Quản lý ngân sách của bạn
>> Chọn cách bạn đặt giá thầu
>> Chọn số tiền giá thầu của bạn
>> Cải thiện giá thầu của bạn
>> Đặt giá thầu trên Mạng hiển thị
>> Đặt giá thầu tự động

Từ khóa

>> Hiểu các khái niệm cơ bản về từ khóa
>> Chọn từ khóa của bạn
>> Cải thiện từ khóa của bạn
>> Sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa

Vị trí đặt quảng cáo trên trang web

>> Chọn trang web và chủ đề
>> Hiển thị quảng cáo trên video
>> Loại trừ vị trí và chủ đề

Tiếp cận đối tượng của bạn

>> Tiếp cận những người đã truy cập trang web của bạn
>> Tiếp cận những người quan tâm đến những gì bạn cung cấp
>> Tiếp cận các nhóm nhân khẩu học
>> Quản lý cài đặt đối tượng nâng cao
>> Bảo mật và chính sách dành cho đối tượng
>> Tiếp cận những người đã cung cấp địa chỉ email cho bạn
>> Xem báo cáo nhân khẩu học

Nhiều tài khoản hoặc tài khoản lớn

>> Tài khoản người quản lý
>> Công cụ hữu ích
>> Tài nguyên khác

 

Trả lời