Pricing Strategies

Market-skimming pricing
Market-penetration pricing

Product line pricing
Optional product pricing
Captive product pricing
By-product pricing
Product bundle pricing

Discount
Allowance
Segmented pricing
Psychological pricing
Reference prices
Promotional pricing
Geographical pricing
FOB-origin pricing
Uniform-delivered pricing
Zone pricing
Basing-point pricing
Freight-absorption pricing
Dynamic pricing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *