Phân tích link

Phân tích link bao gồm những phần sau:

Giới thiệu về phân tích link

Giới thiệu.

Kiểm tra giá trị link.

Độ uy tín và giá trị của trang liên kết

Tại sao phân tích link lại quan trọng đến vậy

Các yếu tố nào được dùng để phân tích link

PageRank và Toolbar PageRank

Độ đa dạng của link

Mức độ liên quan về nội dung

Tại sao cần có sự liên quan về chủ đề giữa trang đặt liên kết và trang nhận liên kết?

Tìm ra link cùng chủ đề và khác chủ đề trong Excel

Chiến thuật xây dựng link cùng chủ đề

Văn bản neo

Văn bản neo là gì?

Types of Anchor Text

Các loại văn bản neo

Exact Match

Phrase Match

URL

Tỷ lệ văn bản neo

Số lượng và chất lượng link

Link tốt là như thế nào?

Công cụ phân tích link

Trả lời