Phản hồi – Comment

Bạn có thể quản lý bình luận trên trang mạng của bạn như cách bạn quản lý bài viết và nội dung khác. Màn hình này có thể tùy biến giống như các màn hình quản trị khác, bạn có thể thao tác trên các bình luận sử dụng các liên kết hiển thị khi di chuột lên hoặc dùng Thao Tác Nhóm.

DUYỆT BÌNH LUẬN
Thanh màu đỏ ở bên trái thông báo bình luận đang rất cần được phản hồi.

Trong cột Tác Giả, bên cạnh tên, địa chỉ thư điện tử, liên kết tới nhật ký của tác giả, địa chỉ IP của người bình luận cũng hiển thị. Bấm vào liên kết sẽ liệt kê tất cả bình luận đến từ cùng địa chỉ IP đó.

In the Comment column, hovering over any comment gives you options to approve, reply (and approve), quick edit, edit, spam mark, or trash that comment.

Cột Phản Hồi Cho có ba thành phần. Tên của bài viết nhận được bình luận, và liên kết để biên tập bài viết đó. Liên kết Xem Bài Viết dẫn tới bài viết trên trang mạng của bạn. Hình tròn có chứa chữ số hiển thị số lượng bình luận đã qua kiểm duyệt bài viết nhận được. Hình tròn có màu xám cho biết bạn đã kiểm duyệt toàn bộ bình luận cho bài viết. Hình tròn màu xanh cho biết có bình luận đang chờ được kiểm duyệt. Bấm vào hình tròn sẽ lọc màn hình liệt kê bình luận để chỉ hiển thị các bình luận liên quan tới bài viết.

In the Submitted On column, the date and time the comment was left on your site appears. Clicking on the date/time link will take you to that comment on your live site.

Bạn nên sử dụng lối tắt bàn phím để kiểm duyệt bình luận nhanh hơn. Bấm vào liên kết bên cạnh để biết thêm thông tin.

Trả lời