Nội Dung Phụ – Widget

Nội Dung Phụ là những vùng nội dung độc lập có thể được đặt trong bất kỳ khung chứa nội dung phụ nào mà chủ đề của bạn cung cấp. Để đưa một nội dung phụ vào khung chứa nào đó, kéo thanh tiêu đề của nội dung phụ và thả vào khung bạn muốn. Mặc định, chỉ có khung chứa nội dung phụ đầu tiên được mở. Để đưa nội dung phụ vào các khung chứa khác, bấm vào tiêu đề của khung chứa để mở rộng nó.

Phần Nội Dung Phụ Khả Dụng chứa tất cả nội dung phụ bạn có thể sử dụng. Khi bạn kéo một nội dung phụ vào một khung chứa, nội dung phụ sẽ mở ra để bạn có thể tùy biến các cài đặt. Sau khi hoàn tất tùy biến, bấm vào nút Lưu, nội dung phụ sẽ hiển thị ngay trên trang mạng của bạn. Nếu bạn bấm vào Xóa, nội dung phụ sẽ bị loại bỏ.

LOẠI BỎ VÀ DÙNG LẠI
Nếu bạn muốn loại bỏ nội dung phụ nhưng lưu lại cài đặt của nó để có thể sử dụng lại trong tương lai, chỉ cần kéo nó vào khu vực Nội Dung Phụ Không Hoạt Động. Tại đó, bạn có thể sử dụng lại nội dung phụ bất kỳ lúc nào. Điều này đặc biệt hữu dụng khi bạn thay đổi giao diện với số lượng khung nội dung phụ ít hơn hoặc hoàn toàn khác.

Nội Dung Phụ có thể được sử dụng nhiều lần. Bạn có thể đặt cho mỗi nội dung phụ một tiêu đề, để hiển thị trên trang mạng của mạng, nhưng điều đó không phải yêu cầu bắt buộc.

Bật Chế Độ Truy Cập Thân Thiện, tại Tùy Chọn Màn Hình, cho phép bạn sử dụng các nút Thêm Mới và Biên Tập thay vì sử dụng kéo và thả.

THIẾU NỘI DUNG PHỤ
Nhiều giao diện hiển thị một số khung nội dung phụ mặc định cho tới khi bạn biên tập khung chứa nội dung, tuy nhiên chúng không tự động được hiển thị tại công cụ quản lý khung chứa nội dung phụ. Sau khi bạn thực hiện những thay đổi đầu tiên, bạn có thể thêm lại các nội dung phụ mặc định bằng cách thêm chúng từ khu vực Nội Dung Phụ Khả Dụng.

Khi thay đổi chủ đề, thường sẽ có sự khác biệt về số lượng và cơ cấu của khung hiển thị nội dung phụ, và thỉnh thoảng sự khác biệt này sẽ khiến quá trình chuyển đổi không diễn ra suôn sẻ. Nếu bạn thay đổi chủ đề và nhận thấy bị thiếu các nội dung phụ, hãy trượt xuống phía dưới của màn hình, tại khu vực Nội Dung Phụ Không Hoạt Động, tất cả các nội dung phụ của bạn và tùy chỉnh của chúng sẽ được lưu lại ở đó.

Trả lời