Nhấp chuột không hợp lệ

Các nhấp chuột vào quảng cáo mà Google coi là bất hợp pháp, chẳng hạn như nhấp chuột không chủ ý hoặc nhấp chuột từ phần mềm độc hại.

Dưới đây chỉ là một vài ví dụ về những gì mà Google có thể xem là nhấp chuột không hợp lệ:
nhấp chuột thủ công nhằm mục đích tăng chi phí quảng cáo của bạn hoặc tăng lợi nhuận cho chủ sở hữu trang web lưu trữ quảng cáo của bạn
nhấp chuột bằng công cụ nhấp chuột tự động, rô bốt hoặc phần mềm đánh lừa khác
các nhấp chuột không liên quan sẽ không có giá trị đối với nhà quảng cáo, chẳng hạn như nhấp chuột thứ hai của nhấp chuột đôi
Mỗi nhấp chuột vào quảng cáo AdWords đều được hệ thống của chúng tôi kiểm tra và Goolge có hệ thống tinh vi để nhận dạng các nhấp chuột và hiển thị không hợp lệ, đồng thời xóa các nhấp chuột và hiển thị đó khỏi dữ liệu tài khoản của bạn.
Khi Google xác định nhấp chuột không hợp lệ, chúng tôi cố gắng tự động lọc nhấp chuột khỏi báo cáo và thanh toán của bạn để bạn không bị tính phí cho các nhấp chuột đó. Nếu chúng tôi nhận thấy các nhấp chuột không hợp lệ không được phát hiện tự động, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được một khoản tín dụng cho các nhấp chuột đó. Các khoản tín dụng này được gọi là điều chỉnh “nhấp chuột không hợp lệ”.

Trả lời