Ngưỡng thanh toán

Mức chi tiêu, khi đạt đến, sẽ kích hoạt bạn bị tính phí cho các chi phí đó. Số tiền này bắt đầu ở mức 50 đô la và sẽ tự động được tăng lên nếu chi phí của bạn đạt đến số tiền này trong 30 ngày.

Ngưỡng thanh toán chỉ áp dụng cho thanh toán tự động, nơi chúng tôi tính phí cho chi phí quảng cáo của bạn sau 30 ngày hoặc mỗi khi tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán.

Ngưỡng thanh toán được tăng lên mỗi khi chi tiêu tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng trước khi thời gian 30 ngày kết thúc. Ngưỡng thanh toán ban đầu là 50 đô la Mỹ đầu tiên được tăng lên 200 đô la Mỹ, rồi lên 350 đô la Mỹ và sau đó lên số tiền cuối cùng là 500 đô la Mỹ. Để xem ngưỡng thanh toán hiện tại của bạn là bao nhiêu, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng  và chọn Thanh toán, sau đó xem phần “Cách thanh toán”.

Số tiền được lập hóa đơn có thể vượt quá ngưỡng này một chút nếu tài khoản tích lũy chi phí rất nhanh. Bạn có thể bị tính phí nhiều lần trong một tháng nếu tài khoản của bạn liên tục đạt đến ngưỡng thanh toán trong thời gian đó.
Nếu bạn muốn được tính phí ít thường xuyên hơn, bạn có thể thanh toán thủ công bao gồm và vượt quá số tiền ngưỡng của bạn.
Bạn sẽ không được gửi email hoặc thông báo khi ngưỡng thanh toán của bạn tăng, nhưng bạn luôn có thể tìm thấy ngưỡng hiện tại của mình bằng cách chuyển đến trang thanh toán.

Trả lời